Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Ζωντανή αναμετάδοση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 23-05-2017 ώρα 18:30


Στο σύνδεσμο αυτό, μπορείτε να παρακολουθήσετε την αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την ώρα ακριβώς που θα πραγματοποιείται με θέματα τα παρακάτω :ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Β΄ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017

2. 2η Αναμόρφωση προυπολογισμού Δημου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017

3. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση αυτής (υπόθεση VIVARTIA
ΑΒΕΕ)

4. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση αυτών (υπόθεση
ΟΤΟΠΑΡΚ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΠΕ)

5. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για δικαιώμα χρήσης Οστεοφυλακίου (υποθ. Πάστρα Αναστασία)

6. Επιστροφή ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ (Υπόθεση:
ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑ, MAC LEASING ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ ΠΑΥΛΟ)

7. Επιστροφή ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ (Υπόθεση:
ΜΑΚΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ)

8. Επιστροφή εισπράξεων Τελών Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) ως αχρεωστήτως
καταβληθέντων (Υπόθεση Κατσούλου Ευαγγελία)

9. Έγκριση ή μη προμήθειας βιβλίων για τη Βορέειο βιβλιοθήκη

10. Εισήγηση Έγκρισης ή μη Οριστικής παραλαβής του Έργου "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ'' 11. Έγκριση ή μη 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου "Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων αποκομιδής απορριμμάτων"
12. Συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων

13. Καταβολή ποσού, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την καταβολή
μισθωμάτων σχολικών μονάδων στους δικαιούχους, χρονικής περιόδου από 01/01/2017 έως
30/04/2017

14. Απόδοση Ποσού στη “Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου” από
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά
στον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο, για τους μήνες Μάρτιο - Ιούνιο 2017

15. Απόδοση Ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2017, των
Α/βάθμιων και Β/βάθμιων σχολείων (Β’ Κατανομή, έτους 2017)

16. Απόδοση Ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου
Εσωτερικών της Ε΄Κατανομής 2017, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου
Αμαρουσίου (ΟΚΟΙΠΑΔΑ)”

17. Εγκριση Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Α’/Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου
Οικονομικού Ετους 2016

18. Εγκριση Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Β’/Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου
Οικονομικού Ετους 2016

19. Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης

20. Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων

21. Συμπλήρωση της υπ΄αρ. 165/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

22. Εισήγηση - Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα για μείωση ύψους μισθώματος ακινήτου που
εκμισθώνει ο Δήμος (κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4071/2012)

23. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄αρ. 39/2017 απόφασης του Δ.Σ. της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που αφορά τη συμπλήρωση του καταστατικού
της Επιχείρησης

24. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ’αρ.41/2017 απόφασης του Δ.Σ. της
Κοινωφελούς Επιχείρησης που αφορά την δεύτερη (2η) τροποποίηση του Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2017

25. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ’αρ.35/2017 απόφασης του Δ.Σ. της
Κοινωφελούς Επιχείρησης που αφορά τους πίνακες στοχοθεσίας 5Γ οικονομικών
αποτελεσμάτων για το οικονομικό έτος 2017

26. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ’αρ.42/2017 απόφασης του Δ.Σ. της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την δεύτερη (2η) αναμόρφωση
του Ετήσιου Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2017

27. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ’αρ.43/2017 απόφασης του Δ.Σ. της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την κατάρτιση και έγκριση της
εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και
τα έξοδα της Επιχείρησης, οικονομικού έτους 2017, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το
δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε
με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012

28. Έγκριση ή μη της υπ'αριθμ. 39/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά:
"Έγκριση ή μη δύο (2) θέσεων στάθμευσης για υπηρεσιακά οχήματα έμπροσθεν της εισόδου
του Δημαρχιακού Μεγάρου"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου