Κυριακή 4 Ιουνίου 2017

16 Δημοτικοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης του ΔΣ, για τη «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω Δημιουργίας Διαδρομής Πεζών – Ποδηλάτων»


Οι  16 Δημοτικοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου με αίτημα που υπογράφουν ΟΛΟΙ ζήτησαν την περασμένη Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017  τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα το έργο  «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω Δημιουργίας Διαδρομής Πεζών – Ποδηλάτων» .

Μερικές ώρες αργότερα το απόγευμα της Παρασκευής  δημοσιεύτηκε η πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ  την προσεχή Τρίτη 6 Ιουνίου 2017, στις 18:30, στο δημαρχείο της πόλης .

Από την πρόσκληση σύγκλησης προκύπτει ότι περιλαμβάνει όχι ένα, αλλά δυο θέματα σχετικά με το έργο «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω Δημιουργίας Διαδρομής Πεζών – Ποδηλάτων»  (α/α 1 & 12) .

Ο Δήμαρχος κ. Γ. Πατούλης και ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Π. Βραχνός  (video αντίστοιχα στο 20΄:30’’ & 23΄:00’’) δηλώσαν, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ρητά ότι σε ημερήσια διάταξη ΔΣ το θέμα θα συζητηθεί όταν ή λίγο πριν ολοκληρωθεί το έργο (δηλ. περί τον Απρίλιο - Μάιο 2018).

Η μεταστροφή της δημοτικής αρχής εντός τριήμερου, έχει  μετά το αίτημα των 16 Δημοτικών Συμβουλών  λογική αλλά όχι  πειστική εξήγηση (σχετική ανάρτηση) .

Γιατί η δημοτική  αρχή δεν υιοθέτησε το αίτημα των 16 για έκτακτη συνεδρίαση με ΜΟΝΑΔΙΚΟ θέμα το έργο  «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω Δημιουργίας Διαδρομής Πεζών – Ποδηλάτων» αλλά επέλεξε να αυτοαναιρεθεί και αν αυτό είναι σύννομο με το άρθρο 67 του Ν 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), θα λυθεί στη συνεδρίαση της Τρίτης αφού 5 δημοτικοί σύμβουλοι εκ των 16 είναι δικηγόροι.

Η αναζωπύρωση της συζήτησης το τελευταίο διάστημα, για το έργο της «Βιοκλιματικής Αναβάθμισης Γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω Δημιουργίας Διαδρομής Πεζών – Ποδηλάτων», ξεκίνησε μετά τη συνέντευξη τύπου για την Παράδοση του νέου ποδηλατόδρομου στο Μαρούσι και τη σχετική πρόσκληση που δημοσιεύτηκε.   


Ο Σύλλογος μας, όπως και άλλοι μετά την εκδήλωση, δημοσίευσε δελτίο τύπου με τίτλο «Η ποδηλατάδα πέρασε τα προβλήματα παραμένουν... »  με κύριο αίτημα το πότε και πως θα επιλυθούν τα  προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί.  

Ο Δήμαρχος κ. Γ. Πατούλης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Π. Βραχνός και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ Β. Κόκκαλης στο ΔΣ στις 30 Μαΐου 2017 δήλωσαν κατηγορηματικά ότι «Το έργο δεν έχει παραληφθεί». (σχετική ανάρτηση : H συζήτηση προ ημερησίας διάταξης για τον ποδηλατοδρόμο και τη «βιοκλιματική»...κατέληξε σε ιατρικές συμβουλές και οδηγίες !!!)

Είναι τα πράγματα έτσι ;

Από το δημοσιευμένο έγγραφο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ που υπογράφει η Ειδική Γραμματέας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Ευγενία Φωτονιατά προκύπτει ότι , 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της Πράξης  "ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΕΖΩΝ - ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ " με κωδικό ΟΠΣ "376678", Συνολική Δημόσια Δαπάνη 2,164,745.24 ευρώ και Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 1,359,916.96 ευρώ, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ>>

δεδομένου ότι:

- Ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο της Πράξης ( 100.00% υλοποίησης των στόχων/δεικτών της πράξης), όπως αυτό
αποτυπώνεται στην απόφαση ένταξης και επαληθεύτηκε η παράδοση των προϊόντων και υπηρεσιών της,
- Ολοκληρώθηκε το συγχρηματοδοτούμενο οικονομικό αντικείμενο της Πράξης που αποτυπώνεται στο ΟΠΣ,
- Ο Δικαιούχος τήρησε τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την απόφαση ένταξης της Πράξης και συμμορφώθηκε σε τυχόν συστάσεις ελέγχων/επαληθεύσεων που διενεργήθηκαν από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.).

ως σχετικά της παραπάνω απόφασης μνημονεύονται τα εξής έγγραφα :

1.  Η με αρ. πρωτ. 127/ 24.02.2017 εισήγηση του ΕΦΔ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ» για την ολοκλήρωση της πράξης «Βιοκλιματική αναβάθμιση γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας διαδρομών πεζών-ποδηλάτων»

2. Η με αριθ. πρωτ. 7584/17.02.2017 Έκθεση Ολοκλήρωσης της Πράξης «Βιοκλιματική αναβάθμιση γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας διαδρομών πεζών-ποδηλάτων», του Δικαιούχου Δήμου Αμαρουσίου.

3. Η από 16.02.2017 Τελική Επιμέτρηση του έργου «Κατασκευή του έργου Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας διαδρομής πεζών-ποδηλάτων» με τα αντίστοιχα Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών.

4. H επιτόπια επαλήθευση της Πράξης που πραγματοποιήθηκε στις 16.05.2016, 17.05.2016, 28.07.2016, 20.01.2017 και 15.02.2017 (αριθμ. πρωτ. Έκθεσης Επιτόπιας επαλήθευσης 110/ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ/20.02.2017). Ο έλεγχος έγινε στο πλαίσιο του με αριθμ. πρωτ. 139ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ/04.04.2016 Προγράμματος Επιτόπιων Επαληθεύσεων του 2016.

Και τα 4 έγγραφα έχουν ζητηθεί από το Σύλλογο δια του Προέδρου του ΔΣ με την αρ. πρ. 24655/02-06-2017 αίτηση. 

Από την ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr τον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που παρέχει αναλυτική πληροφόρηση για την πορεία υλοποίησης των έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013) και του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-2020) για το έργο της «Βιοκλιματικής Αναβάθμισης Γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω Δημιουργίας Διαδρομής Πεζών – Ποδηλάτων»   με  κωδ. 376678 προκύπτει ότι το κυρίως έργο και τα υποέργα του ολοκληρώθηκαν και ένα δεν υλοποιήθηκε.


Ο σκοπός του έργου από τον ίδιο διαδικτυακό τόπο:  

" To έργο αφορά στην αναβάθμιση των ανοιχτών δημόσιων χώρων, εμβαδού 50.660m2 στην πόλη του Αμαρουσίου και συγκεκριμένα στις πολεοδομικές ενότητες Αγίου Θωμά, Παραδείσου και Πολυδρόσου.

Η περιοχή περικλείεται από τις οδούς Πιτταρά, Ερατούς-Φαιάκων, Αμαρυσίας Αρτέμιδος, Παραδείσου, Καραολή & Δημητρίου, Πηγάσου, Σάμου, Φραγκοκλησσιάς & Ευζώνων. 

Με τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν θα δημιουργηθεί δίκτυο διαδρομής πεζών και ποδηλάτων. 

Το έργο θα συμβάλλει στην συνεκτικότητα των πολεοδομικών ενοτήτων του Αμαρουσίου ώστε οι μετακινήσεις των κατοίκων και των επισκεφτών να γίνεται με ασφάλεια, στη δημιουργία ελκυστικών περιοχών για χρήση από τους πολίτες λόγω επίτευξης συνθηκών θερμικής άνεσης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, στην εξοικονόμηση ενέργειας των κτηρίων που χωροθετούνται πέριξ της περιοχής της βιοκλιματικής αναβάθμισης, και γενικότερα στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

Για το σκοπό αυτό θα εγκατασταθούν υλικά που μειώνουν την εκπομπή θερμότητας, στοιχεία που σκιάζουν τους υπαίθριους χώρους, θα δημιουργηθούν ποδηλατόδρομοι, θα φυτευτούν νέα δένδρα και φυτά, θα βελτιωθεί ο αστικός εξοπλισμός και ο φωτισμός, θα εγκατασταθούν γεωεναλλάκτες, κτλ. " 

Ο σκοπός του έργου επετεύχθει ;   Οι παρακάτω αναρτήσεις ειναι αρκετά ενδεικτικέςΜε άλλα λόγια εκτιμάται ότι, μεταξύ των επισήμων θέσεων, υπάρχει προφανής αντίφαση ως προς το τι έχει γίνει με το έργο και την ολοκλήρωση του.   

Ακούστηκε και καταγράφηκε ότι το έργο δεν παραλήφθηκε και απομένουν 15 μήνες από τις 12 Φεβρουαρίου 2017 (ημερομηνία ολοκλήρωσης) που ισχύει ο χρόνος εγγύησης και συντήρησης των έργων και αποκατάστασης των ελαττωμάτων.  

Η παραλαβή του έργου θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη αυτού του χρονικού διαστήματος.

Τι προβλέπει όμως η σχετική σύμβαση στα αντίστοιχα άρθρα της ;

Από την Ειδική Σύμβαση Υποχρεώσεων και τα αντίστοιχα άρθρα   


ΑΡΘΡΟ 8.    Χρόνος εγγύησης και συντήρησης των έργων - Ελαττώματα

• Ο βάσει του άρθρου 54 του Π.Δ. 609/85 όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν.3669/2008 ο χρόνος εγγυήσεως και συντηρήσεως των έργων, καθορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες για το σύνολο των εργασιών.
• Κατά τον χρόνο εγγύησης (15 μήνες) ο Ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά τακτά χρονικά διαστήματα (κατ’ ελάχιστο στην αρχή κάθε μήνα ) τα έργα και τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση λειτουργίας με δαπάνες του. Ειδικότερα, για τα έργα εγκατάστασης πρασίνου, και δεδομένων τόσο των αυξημένων απαιτήσεων συντήρησης την αρχική περίοδο εγκατάστασής του όσο και τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που επιτελεί στην επίτευξη των βιοκλιματικών στόχων του έργου η επιθεώρησή τους θα πρέπει να γίνεται σε εβδομαδιαία βάση 

Την περίοδο αυτή ο Ανάδοχος θα παραδίδει στην Υπηρεσία:
α. Μηνιαίο Δελτίο που θ' αναφέρονται: η ύπαρξη πιθανών προβλημάτων, επισκευών ή ζημιών που προκλήθηκαν από τρίτους.
β. Ετήσιο δελτίο αναλόγου περιεχομένου

• Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος αν δια λόγους κακής λειτουργίας ή μη λειτουργίας κάποιων εγκαταστάσεων, προξενηθούν ζημιές θετικές ή αποθετικές σε τρίτους ή στην περιουσία του ΔΗΜΟΥ (π.χ. κτίρια, πεζοδρόμια, δρόμοι, δίκτυα και άλλες εγκαταστάσεις). Ο Ανάδοχος επίσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αν για τους ανωτέρω λόγους (κακή λειτουργία κ.λ.π.) υπάρξουν επιπτώσεις στο Δήμο (Μηνύσεις από Υπηρεσίες, Ιδιώτες κ.λ.π.). Η καταβολή των οποιονδήποτε
επιδικαζόμενων αποζημιώσεων βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.

• Αν κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων και μέχρι την οριστική παραλαβή αυτών παρουσιασθούν ελαττώματα για τα οποία ευθύνεται ο ίδιος, και δεν προβεί στην αποκατάσταση τους η Υπηρεσία ενεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγρ. 2 έως 6 του άρθρου 45 του Π.Δ. 609/85 όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 60 του Ν.3669/2008.

ΑΡΘΡΟ 9. Παραλαβή του Έργου

Μετά το πέρας των εργασιών που περιλαμβάνονται στην εργολαβία αυτή, εκδίδεται Βεβαίωση Περαίωσης του Έργου. Η προσωρινή παραλαβή θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 53 του Π.Δ. 609/85, η δε οριστική παραλαβή θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 55 του Π.Δ.609/85 όπως κωδικοποιήθηκαν με τον Ν.3669/2008. Οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παραλαβή, το έργο ή αυτοτελή του τμήματα που έχουν περατωθεί μπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής διοικητικής παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3669/2008.

Ένα άλλο επιχείρημα που ειπώθηκε και καταγράφηκε από πλευράς της Δημοτικής Αρχής είναι ότι οι δημότες αποδέχθηκαν σε ποσοστό 58% (εκλογικό αποτέλεσμα 2014) το έργο και τη φιλοσοφία του.

Θα συμφωνήσουμε με τον ισχυρισμό, αλλά θα θέσουμε τον προβληματισμό, ισχύει το ίδιο ποσοστό αποδοχής με το αποτέλεσμα του έργου που έχουμε προς καθημερινή  χρήση ;

Γιατί άλλο οι μακέτες των προεκλογικών φυλλαδίων και άλλο η πραγματικότητα ...

οδός Καραολή
    


οδός Παραδείσου         
οδός Αμαρυσίας Αρτέμιδαςοδός Ερατούς Φαιάκων 
οδός Ευζώνωνοδός Φραγκοκλησιάς 
Εάν πληροφορηθούμε στην επικείμενη συζήτηση ενημέρωση για το τι στην πραγματικότητα συμβαίνει  με το έργο, τι  περιμένουμε  από  την  παρέλευση του 15μήνου,  θα καταλάβουμε τις δυνατότητες και τις πραγματικές προθέσεις από τις αποφάσεις που θα ληφθούν.

Απαιτούνται για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση του κακού αποτελέσματος, πολιτική βούληση, όραμα, τεχνικό σχέδιο και μελέτες, τήρηση των προδιαγραφών, χρηματικοί πόροι, εμμονή στο σκοπό και επιμονή στην επίτευξη του.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κατά την άποψη μας στους 15 μήνες που ισχύει ο χρόνος εγγύησης και συντήρησης των έργων και αποκατάστασης των ελαττωμάτων, απαιτούνται  να υλοποιηθούν και ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ τα εξής :

1. Εκπόνηση και εφαρμογή ενιαίας μελέτης Βιώσιμης Κινητικότητας για τις πολεοδομικές  ενότητες  Αγίου Θωμά, Παραδείσου και Πολυδρόσου που διατρέχει σε περίπου 3,5 χλμ το έργο.  

2. Κατασκευή αγωγών ομβρίων στους δρόμους που δεν υπάρχουν και έχει κατασκευαστεί ο ποδηλατόδρομος.

3. Αποκατάσταση των ρυμοτομικών γραμμών στα σημεία που εμποδίζεται το έργο (Καραολή & Δημητρίου,  Σάμου, Φραγκοκλησιάς) 

4. Συνέχιση του ποδηλατοδρόμου στα σημεία που διακόπτεται και δεν κατασκευάστηκε (Λεωφόρος Κηφισίας,  Αμαρουσίου - Χαλανδρίου). 

5. Η άμεση επέμβαση σε όλα τα επικίνδυνα σημεία για πεζούς, ποδηλάτες, οχήματα και η εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που θα προσαρμόσουν τους φόρτους οδικής κυκλοφορίας στους επιτρεπόμενους για τα μεγέθη των οδοστρωμάτων που απέμειναν από τη στένευση λόγω του ποδηλατοδρόμου.    

Το έργο έχει ασυγχώρητα τεχνικά λάθη και παρά πολλά αρνητικά, αλλά ναι, θα ήταν ΘΕΤΙΚΟ αν υπήρχε άρτιος ποδηλατοδρόμος στο Πολύδροσο,  τον Παράδεισο και τον Άγιο Θωμά.

Έστω τώρα, λοιπόν να γίνει όλη η περιοχή που προσφέρθηκε για να χωροθετηθεί αυτό το λάθος έργο, ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.

Το ερώτημα που εγείρεται επιτακτικά προς τον κ. Δήμαρχο είναι το εξής,  ΠΌΤΕ ; 

Καλούμε όλους τους ενεργούς πολίτες, δημότες, κατοίκους που εκφράζονται δημόσια μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα προβλήματα του έργου, να βρουν χρόνο και παραβρεθούν με φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης την προσεχή Τρίτη 6 Ιουνίου 2017, στις 18:30, στο δημαρχείο της πόλης και να στηρίξουν την κοινή προσπάθεια.

Για το ΔΣ

Παναγιώτης Α. Πάντος,  Πρόεδρος
6974412667, 2106107910 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου